Policy kring socialt ansvarstagande

Våra åtaganden

På Malte integrerar vi våra genomlysta och fastställda värderingar gällande socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar) i all affärsverksamhet för att möta våra intressenters förväntningar på bästa sätt. Våra intressenter inkluderar kunder, anställda, leverantörer, samhälle och miljö.

Vi tar all feedback från våra intressenter seriöst och upprätthåller i möjligaste mån en öppen dialog för att säkerställa att vi uppfyller kraven som anges i denna policy.

Ansvaret för utförandet av denna policy ligger hos alla medarbetare i hela företaget.

Vi kommunicerar öppet och ärligt strategier, mål, resultat och verksamhet till intressenter i vårt ständiga engagemang för en hållbar utveckling.

Vi driver ett medvetet partnerskapsfokus.

Vi har en strävan att säkerställa en stark affärsutveckling, och samtidigt upprätthålla våra goda värderingar kring hederlighet, kompanjonskap och opartiskhet i relation till våra intressenter.

Vi stöder utvecklingen av våra externa intressenter genom delad bästa praxis.

Våra avtal beskriver tydligt överenskomna villkor, förutsättningar och grund för våra samarbeten, i syfte att skydda mot orättvisa affärsmetoder.

Vi uppmuntrar våra leverantörer och entreprenörer att verka för en ansvarsfull affärspolicy och praxis.

Vi främjar och stöder en positiv dialog med våra lokala aktörer.

Vi registrerar och löser kundklagomål i enlighet med våra höga krav på god service.

Vi driver en jämställdhetspolicy för alla nuvarande och framtida medarbetare och erbjuder tydliga och rättvisa anställningsvillkor, samt ger möjligheter till kontinuerlig utveckling.

Vi upprätthåller en tydlig och rättvis ersättningspolicy för våra medarbetare och erbjuder forum för karriärrådgivning och möjligheter till påverkan.

Vi erbjuder trygghet så att alla medarbetare oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning behandlas med respekt och utan någon form av sexuella, fysiska eller psykiska trakasserier.

Vi erbjuder och upprätthåller en ren, hälsosam och säker arbetsmiljö.

Vi utvecklar ständigt vår miljöpolicy som en del av vår affärsverksamhet.

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter högsta kvalitet

Malte Fuel & Wash AB har som främsta mål att alltid uppnå högsta möjliga kvalitet på produkter, tjänster och service. Kundens krav på de bästa lösningarna gällande fuel och wash står alltid i centrum.

Malte ska kontinuerligt eftersträva att bibehålla och samtidigt utveckla och stärka sin position som ett spetsföretag på fuel- och wash-området. Detta ska uppnås genom att:

  • ständigt utveckla och förbättra verksamheten
  • uppfylla krav på verksamheten och på våra produkter
  • utveckla effektiva produktionsprocesser och optimera tekniska lösningar, som försäkrar våra kunder att Malte förblir det bästa leverantörsalternativet
  • bibehålla en hög servicegrad
  • sörja för en företagskultur som främjar medarbetarnas utveckling

Miljöpolicy

Policy kring socialt ansvarstagande

Kärnvärden

Certifieringar