Reningsanläggning

Rowafil Bionic vattenreningssystem

Rowalfil Bionic reningsanläggning bygger på biologisk rening, där allt tvättvatten återvinns i ett slutet system.

Reningsanläggning

Vattnets väg:

  • Överskottsvattnet från tvätthallen rinner via spolrännorna ner i en slambrunn, där de större partiklarna sjunker ner och sedimenteras. Därefter rinner vattnet över i luftningsbrunnen, som har ungefär samma storlek som slambrunnen, ca 4-10 kbm (beroende på modell av reningsanläggning).
  • I luftningsbrunnen tillsätts kraftigt med luft som har två uppgifter:
   a) Att ta bort flyktiga substanser i vattnet
   b) Att mätta vattnet med syre för att undvika anaeroba processer
  • Från luftningsbrunnen transporteras vattnet med en dränkpump (grinderpump) till återvinningsenheten. Där passerar det först en hydrocyclon för filtrering, där i princip alla fasta föroreningar avskiljs. Det filtrerade vattnet (ca 90%) fortsätter till bioreaktortankarna. Resterande vatten (ca 10%) förs tillsammans med utsorterade föroreningar tillbaks till slamkammaren. Med filterprocessen uppnås ett renhetsvärde på 5 micron. Vattnet stannar alltså i den slutna processen och partiklarna sedimenteras i slambrunnen i reningsanläggningen.
  • Det filtrerade vattnet transporteras vidare och passerar genom bioreaktortankarna där kemiska föroreningar så som olja och tvättkemikalier bryts ner på biologisk väg, av en levande biokultur. I botten av reaktorerna på reningsanläggningen finns automatventiler som dagligen sköljer ur ”döda” mikroorganismer till slambrunnen.
  • Det renade vattnet samlas upp i en renvattentank, varifrån man återanvänder det i tvättprocessen och tvättmaskinen som finns i reningsanläggningen.
  • Vid varje biltvätt tillsätts ca 25 – 38 liter nytt vatten till sista sköljningen, beroende på tvättprogram.

Reningsanläggningen behöver också skötas

Vid användning av högtryckssystem för underspolning, samt på maskin kan mängden vatten som tillförs öka till 60 – 75 liter.

Skötseln av reningsanläggningen är minimerad till 3-4 min/dag. Översynen består av att kontrollera funktionen på ventiler, cykloner, munstycken med mera, så att de inte sätts igen och blockerar processflödet.

Slutresultatet i reningsanläggningen Bionic reningssystemet blir ett renat återvunnet vatten som passar för tvättmaskinen. Dimensioneringen är från fall till fall utformad för att klara det antal tvättar som anläggningen utformas för.

 • Bionic 20, 2000 l/tim, 8 – 10 bilar, 2-3 bussar per timme
 • Bionic 40, 4000 l/tim, 16-20 bilar, 3-6 bussar/lastbilar per timme
 • Bionic 60, 6000 l/tim, <10 bussar/lastbilar per timme
 • Bionic reningsanläggning är utformat att klara Naturvårdsverkets riktvärden.

LADDA NER PRODUKTBLAD

Rowafil Bionic folder

VILL DU HA MER INFORMATION?

Maila oss på: info@maltefw.com
Ring oss på: +46 35 710 01 00