Våra åtaganden

På Malte integrerar vi våra värderingar i all vår affärsverksamhet för att möta våra intressenters förväntningar. Våra intressenter inkluderar kunder, anställda, leverantörer, samhället och miljön.

Vi ser vårt sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar för våra intressenter som en integrerad del av vår verksamhet, och vi strävar efter att visa detta ansvar genom våra handlingar.

Vi tar all feedback från våra intressenter seriöst och eftersträvar en öppen dialog i syfte att säkerställa att vi uppfyller delmålen som anges i denna policy.

Vi kommunicerar öppet och ärligt om våra strategier, mål, resultat och verksamhet till våra intressenter i vårt ständiga engagemang för en hållbar utveckling.

Ansvaret för utförandet av denna policy ligger hos alla medarbetare i hela företaget.

 

Vårt partnerskapsfokus

Vi arbetar för att säkerställa en stark affärsutveckling, samtidigt som vi upprätthåller våra värderingar kring hederlighet, kompanjonskap och opartiskhet i relation till våra intressenter.

Vi stöder gärna utvecklingen av våra externa intressenter genom delad bästa praxis.

Våra avtal formuleras med tydligt beskrivna, överenskomna villkor tillika förutsättningar och grund för samarbetet, i syfte att skydda mot orättvisa affärsmetoder.

Vi uppmuntrar våra leverantörer och entreprenörer att verka för en ansvarsfull affärspolicy och praxis.

Vi främjar och stöder en positiv dialog med våra lokala aktörer.

Vi registrerar och löser kundklagomål i enlighet med våra höga krav på god service.

Vi driver en jämställdhetspolicy för alla medarbetare och erbjuder tydliga och rättvisa anställningsvillkor, samt utvecklingsmöjligheter.

Vi upprätthåller en tydlig och rättvis ersättningspolicy för våra medarbetare och erbjuder forum för karriärrådgivning och möjligheter till påverkan.

Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö, där alla medarbetare oavsett nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, kön eller ålder behandlas med respekt och utan någon form av sexuella, fysiska eller psykiska trakasserier.

Vi erbjuder och upprätthåller en ren, hälsosam och säker arbetsmiljö.

Vi utvecklar aktivt vår miljöpolicy som en del av vår affärsverksamhet.